Експериментальні роботи з фізики

Робота № 1. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху тіла
Робота № 2. Дослідження вільного падіння тіл
Робота № 3. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту